Konstytucja biznesu

Z końcem kwietnia 2018 roku weszła w życie konstytucja biznesu, obejmująca pakiet pięciu ustaw:

– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Nowelizacja powoduje zmiany w ok. 200 aktach prawnych. Zmieniła się także dotychczasowa definicja działalności gospodarczej, ponieważ jeden z przepisów mówi wprost, że działalnością gospodarczą nie jest działalność, która w danym miesiącu generuje zarobek nie większy niż 50 procent minimalnego wynagrodzenia i której podejmuje się osoba fizyczna. Zapis ten nie dotyczy osób prowadzących obecnie działające firmy. Młodych przedsiębiorców do podjęcia działalności gospodarczej ma zachęcić także ulga na start, której istota sprowadza się do niepodlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy, po upływie których przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do ZUS, ale nadal będzie miał możliwość skorzystania z 24 miesięcznej składki preferencyjnej (zob. art. 18 nowej ustawy Prawo przedsiębiorców). Kolejno, warto zwrócić uwagę na to, że numer REGON ma być stopniowo wycofany, a identyfikacja przedsiębiorcy odbywać się będzie z użyciem numeru NIP. Nowe przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadzają także inne zasady zawieszenia działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników. Zawieszenie będzie możliwe na czas nieoznaczony albo oznaczony, ale wynoszący co najmniej 30 dni. W przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, będzie on mógł skorzystać z prawa do zawieszenia działalności, jeżeli zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na urlopie związanym z rodzicielstwem np. wychowawczym, macierzyńskim (zob. art. 22 ust. 2 Prawa przedsiębiorców). Również załatwianie spraw w urzędach ma być prostsze dzięki wprowadzeniu Punktu informacji dla przedsiębiorcy – jednej z ważniejszych modyfikacji CEiDG, gdzie udostępniony ma być także rejestr pełnomocnictw i prokury. Od 1 lipca 2018 roku ma zostać także wprowadzona możliwość składania wniosków o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami oraz umożliwione wnoszenie za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy opłat za zaświadczenia oraz załatwianie danej sprawy.

Najnowsze wpisy

Archiwum

2018-05-08T06:29:57+00:00 Maj 7, 2018|